Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
District Name Code Tel.P/O Resi. Mobile Email
THANE DR. B S SONAVANE 0 22 25369682 25382776 9623734648 dhozpthane@rediffmail.com
PALGHAR DR. SANTOSH GAIKWAD 0 2525 252257 252256 9172789999 dhopalghar@gmail.com
RAIGAD DR. SACHIN DESAI 0 2141 222077 3228377 9822429266 rchraigad@rediffmail.com
PUNE DR. BHAGAVAN PAWAR 0 20 26129965 26051418 9423011199 dhozppune@gmail.com
SOLAPUR DR. SHITALKUMAR JADHAV 0 217 2726578 2622652 9413694080 dhosolapur@dataone.in
SATARA DR. DILIP K MANE 0 2162 230399 233025 94223054929 dhozpsatara@gmail.com
KOLHAPUR DR. P R PATIL 0 231 2652327 2680312 9403498708 dhokolhapur@rediffmail.com
SANGALI DR. R S HANKARE 0 233 2373032 2374462 9422618468 dhozpsangli@yahoo.com
SINDHUDURG DR. Y R SAALE 0 2362 228842 228842 9881259741 idspsindhudurg@rediffmail.com
RATNAGIRI DR. A AAATHALYE 0 2352 221403 226713 9421233250 rch.ratnagiri@gmail.com
NASHIK DR. SUSHIL VAKCHOURE 0 253 2508512 2500024 9422772358 dhonashik@rediffmail.com
DHULE DR. A S MORE 0 2562 237139 237139 8308689829 dhodhule@rediffmail.com
JALGAON DR. P R PATIL 0 257 2229593 2229593 9420348704 dhojalgaon@rediffmail.com
AHMEDNAGAR DR. NAGARGOJE 0 241 2327425 2323752 9922934772 dhoahmadnagar@yahoo.co.in
NANDURBAR DR. R B PAWAR 0 2564 210061 210235 9403788600 dhondb@rediffmail.com
AURANGABAD DR. V B KHATGAOKAR 0 240 2331572 2350744 9764860468 dhoaurangabad@rediffmail.com
JALANA DR. A R GITE 0 2482 225308 225703 9604183372 dhojalna@rediffmail.com
PARBHANI DR. R D KHANDARE 0 2452 222981 220526 9767191073 dhopar@rediffmail.com
HINGOLI DR. D M DHANJE 0 2456 223062 223062 9404477352 dhohingoli@gmail.com
LATUR DR. S G NAWALE 0 2382 242806 243806 9323874228 dholatur@rediffmail.com