Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
×

कोरोना कोविड 19 आजारावर मात करण्याकरिता दान करू इच्छिणाऱ्यांकरिता हाफकीन महामंडळातील संपर्क अधिकाऱ्यांची नावे

कोव्हीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध कंपनी, सेवाभावी संस्था/व्यक्ती व आस्थापना यांचेकडून हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या.,परळ, मुंबई ४०००१२ यांचेकडे C.S.R. च्या माध्यमातून प्राप्त बाबींचा तपशील
Date File Ref. Name File
30-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 30-05-2020 UPTO 9.00 AM View
29-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 29-05-2020 UPTO 9.00 AM View
28-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 28-05-2020 UPTO 9.00 AM View
27-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 27-05-2020 UPTO 9.00 AM View
24-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 24-05-2020 UPTO 9.00 AM View
23-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 23-05-2020 UPTO 9.00 AM View
21-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 21-05-2020 UPTO 9.00 AM View
20-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 20-05-2020 UPTO 9.00 AM View
19-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 19-05-2020 UPTO 9.00 AM View
18-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 18-05-2020 UPTO 9.00 AM View
17-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 17-05-2020 UPTO 9.00 AM View
16-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 16-05-2020 UPTO 9.00 AM View
15-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 15-05-2020 UPTO 9.00 AM View
14-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 14-05-2020 UPTO 9.00 AM View
13-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 13-05-2020 UPTO 9.00 AM View
12-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 12-05-2020 UPTO 9.00 AM View
10-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 10-05-2020 UPTO 9.00 AM View
09-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 09-05-2020 UPTO 9.00 AM View
08-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 08-05-2020 UPTO 9.00 AM View
07-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 07-05-2020 UPTO 9.00 AM View