Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
कोव्हीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध कंपनी, सेवाभावी संस्था/व्यक्ती व आस्थापना यांचेकडून हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या.,परळ, मुंबई ४०००१२ यांचेकडे C.S.R. च्या माध्यमातून प्राप्त बाबींचा तपशील
Date File Ref. Name File
10-08-2021 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 19-06-2021 UPTO 9.00 AM View
04-09-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 04-09-2020 UPTO 9.00 AM View
21-08-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 21-08-2020 UPTO 9.00 AM View
20-08-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 20-08-2020 UPTO 9.00 AM View
06-08-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 06-08-2020 UPTO 9.00 AM View
27-07-2020 HBPCL-COVID-19_DONATIONS-DATED-27-07-2020 UPTO 9.00 AM View
26-07-2020 HBPCL-COVID-19_DONATIONS-DATED-26-07-2020 UPTO 9.00 AM View
25-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 25-07-2020 UPTO 9.00 AM View
23-07-2020 HBPCL-COVID-19 C.S.R WORK 2020 View
22-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 22-07-2020 UPTO 9.00 AM View
19-07-2020 HBPCL-COVID-19_DONATIONS-DATED-19-07-2020 UPTO 9.00 AM View
18-07-2020 HBPCL-COVID-19_DONATIONS-DATED-18-07-2020 UPTO 9.00 AM View
17-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 17-07-2020 UPTO 9.00 AM View
15-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 15-07-2020 UPTO 9.00 AM View
12-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 12-07-2020 UPTO 9.00 AM View
10-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 10-07-2020 UPTO 9.00 AM View
07-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 07-07-2020 UPTO 9.00 AM View
06-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 06-07-2020 UPTO 9.00 AM View
05-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 05-07-2020 UPTO 9.00 AM View
03-07-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 03-07-2020 UPTO 9.00 AM View