Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
District / Divison Name Code Tel.P/O Mobile
JTDHS, Pune H.Q. Dr.Sanjeevkumar Jadhav 0 20 26684550 9422429474
Thane Dr.Geeta Kharat 0 22 27574208 9619944117
Nashik Dr. P. D. Gandal 0 253 2593537 9822606249
Pune Dr.Joshi H.P. 0 20 26699881 9920300806 8459400206
Kolhapur Dr.Vinit Phalke 0 231 2653007 9422614910
Aurangabad Dr.G.G.Kalyankar 0 240 2970450 9823863339
Latur Dr.Sanjay Dhage 0 2382 221011 9822823773
Akola Dr.Kamlesh Bhandari 0 724 2410126 9096734987
Nagpur Dr.S.D.Nimgade 0 712 2460062 8380092083