Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
कोव्हीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध कंपनी, सेवाभावी संस्था/व्यक्ती व आस्थापना यांचेकडून हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या.,परळ, मुंबई ४०००१२ यांचेकडे C.S.R. च्या माध्यमातून प्राप्त बाबींचा तपशील
Date File Ref. Name File
28-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 28-06-2020 UPTO 9.00 AM View
27-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 27-06-2020 UPTO 9.00 AM View
26-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 26-06-2020 UPTO 9.00 AM View
24-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 24-06-2020 UPTO 9.00 AM View
22-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 22-06-2020 UPTO 9.00 AM View
20-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 20-06-2020 UPTO 9.00 AM View
16-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 16-06-2020 UPTO 9.00 AM View
15-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 15-06-2020 UPTO 9.00 AM View
09-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 09-06-2020 UPTO 9.00 AM View
06-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 06-06-2020 to 08-06-2020 UPTO 9.00 AM View
05-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 05-06-2020 UPTO 9.00 AM View
02-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 02-06-2020 UPTO 9.00 AM View
01-06-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 01-06-2020 UPTO 9.00 AM View
30-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 30-05-2020 UPTO 9.00 AM View
29-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 29-05-2020 UPTO 9.00 AM View
28-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 28-05-2020 UPTO 9.00 AM View
27-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 27-05-2020 UPTO 9.00 AM View
24-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 24-05-2020 UPTO 9.00 AM View
23-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 23-05-2020 UPTO 9.00 AM View
21-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 21-05-2020 UPTO 9.00 AM View