Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
कोव्हीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध कंपनी, सेवाभावी संस्था/व्यक्ती व आस्थापना यांचेकडून हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या.,परळ, मुंबई ४०००१२ यांचेकडे C.S.R. च्या माध्यमातून प्राप्त बाबींचा तपशील
Date File Ref. Name File
28-04-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED UPTO 28-04-2020 UPTO 9.00 AM View
27-04-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED UPTO 27-04-2020 UPTO 6 P.M View
25-04-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED UPTO 25-04-2020 UPTO 6 P.M View