Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
कोव्हीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध कंपनी, सेवाभावी संस्था/व्यक्ती व आस्थापना यांचेकडून हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्या.,परळ, मुंबई ४०००१२ यांचेकडे C.S.R. च्या माध्यमातून प्राप्त बाबींचा तपशील
Date File Ref. Name File
20-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 20-05-2020 UPTO 9.00 AM View
19-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 19-05-2020 UPTO 9.00 AM View
18-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 18-05-2020 UPTO 9.00 AM View
17-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 17-05-2020 UPTO 9.00 AM View
16-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 16-05-2020 UPTO 9.00 AM View
15-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 15-05-2020 UPTO 9.00 AM View
14-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 14-05-2020 UPTO 9.00 AM View
13-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 13-05-2020 UPTO 9.00 AM View
12-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 12-05-2020 UPTO 9.00 AM View
10-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 10-05-2020 UPTO 9.00 AM View
09-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 09-05-2020 UPTO 9.00 AM View
08-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 08-05-2020 UPTO 9.00 AM View
07-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 07-05-2020 UPTO 9.00 AM View
05-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 05-05-2020 UPTO 9.00 AM View
04-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 04-05-2020 UPTO 9.00 AM View
03-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 03-05-2020 UPTO 9.00 AM View
02-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 02-05-2020 UPTO 9.00 AM View
01-05-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 01-05-2020 UPTO 9.00 AM View
30-04-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED 30-04-2020 UPTO 9.00 AM View
29-04-2020 HBPCL-COVID-19-DONATIONS DATED UPTO 29-04-2020 UPTO 9.00 AM View