Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
×

कोरोना कोविड 19 आजारावर मात करण्याकरिता दान करू इच्छिणाऱ्यांकरिता हाफकीन महामंडळातील संपर्क अधिकाऱ्यांची नावे

Trimekine Suspension

Trimethoprim & Sulphamethoxazole Suspension I.P
TRIMEKINE
Each 5ml contain:

Trimethoprim I.P 4 mg
Sulphamethoxazole I.P 200 mg
Flavoured Sorbitol base q.s
Colour: Erythrosine