Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited.
A GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING.
×

कोरोना कोविड 19 आजारावर मात करण्याकरिता दान करू इच्छिणाऱ्यांकरिता हाफकीन महामंडळातील संपर्क अधिकाऱ्यांची नावे

Parakine Syrup

Each 5 ml. contains

Paracetamol IP 125. 00 rug.
Flavoured syrupy base q.s.
Colourant: Sunset yellow